Nowe przepisy w zakresie szacowania szkód

Najistotniejsze zmiany to:

 

  1. Wnioski o szacowanie szkód poszkodowani mają składać do dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich,
  2. Wnioski powinny być zgłaszane w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody,
  3. Wszystkie sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów podlegają procedurom opartych na dotychczasowych zasadach,
  4. Termin oględzin i szacowania ostatecznego ustalany jest przez dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego i o tym fakcie ma on obowiązek powiadomić poszkodowanego, jak również wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego, właściwy ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w ciągu trzech dni od daty otrzymania wniosku o oszacowanie szkody
  5. Szacowanie ostateczne przeprowadzone powinno być najpóźniej w dniu zbioru uszkodzonej uprawy. Z kolei o planowanym terminie sprzętu uszkodzonej uprawy jej właściciel lub posiadacz ma obowiązek zawiadomić, w formie pisemnej, dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego nie później niż na 7 dni przed planowanymi czynnościami zbioru
  6. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub przedstawiciela wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego nie wstrzymuje czynności związanych z dokonaniem oględzin lub szacowania ostatecznego, koła łowieckie nie będą ponosiły kosztów udziału w szacowaniu przedstawiciela ośrodka doradztwa rolniczego,
  7. Do czasu wydania nowego rozporządzenia w tej kwestii, zastosowanie znajduje dotychczasowy druk szacowania szkód, który należy zaadaptować do nowych uwarunkowań.

 

Proszę o zadbanie merytorycznie i technicznie przygotowanie się do nowych wymagań w zakresie obiegu dokumentów oraz praktycznych aspektów związanych z szacowaniem. Proszę też, aby koła łowieckie poinformowały właściwe gminy o osobach (kontaktach) uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód, począwszy od 23 sierpnia 2018 roku.